An interpretation of the 1996 aeromagnetic data for the Santa Cruz basin, Tumacacori Mountains, Santa Rita Mountains, and Patagonia Mountains, south-central Arizona