Paleozoic stratigraphy of part of northwestern Arizona