The Tucson Mountain chaos in the Gates Pass area, Pima County, Arizona